پروژه‌های سال 1397

پروژه پوشش مقاوم حریق تجاری بلوار بهزادی-مردانی
پروژه پوشش مقاوم حریق تجاری بلوار بهزادی-مردانی کارفرما: مهندس صدف تعداد طبقات : 6 متراژ: 6000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق فرجام-(عظیم‌خودرو)
پروژه پوشش مقاوم حریق فرجام-(عظیم‌خودرو) کارفرما: مهندس میرزایی تعداد طبقات : 2 متراژ: 2000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق مرزداران-(پریما)
پروژه پوشش مقاوم حریق مرزداران(پریما) کارفرما: مهندس صادقی تعداد طبقات : 9 متراژ: 5000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق اندرزگو (آگرین)
پروژه پوشش مقاوم حریق اندرزگو (آگرین) کارفرما: مهندس احمدزاده تعداد طبقات : 11 متراژ: 5000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی-شکوری
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی-شکوری کارفرما: مهندس فخرایی تعداد طبقات : 9 متراژ: 2000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی قیطریه-بهارشمالی
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی قیطریه-بهارشمالی کارفرما: مهندس خزعلی تعداد طبقات: 8 متراژ: 3000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی کامرانیه-گلبرگ
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی کامرانیه-گلبرگ کارفرما: مهندس تربیت تعداد طبقات : 8 متراژ: 3000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق برج مسکونی ستاره اوشان
پروژه پوشش ضد حریق برج مسکونی ستاره اوشان کارفرما: مهندس رهبر تعداد طبقات : 21 متراژ: 22000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی- شکوری
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی- شکوری کارفرما: مهندس کشفی تعداد طبقات : 9 متراژ: 1500 متر مربع پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده در منطقه پیروزی- شکوری توسط شرکت تتیس سازه در سال 1397
ادامه مطلب