منوچهر نمیرانیان

درباره منوچهر نمیرانیان
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی- شکوری
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی, پروژه‌های تمام شده, پروژه‌های سال 1397
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی- شکوری کارفرما: مهندس کشفی تعداد طبقات : 9 متراژ: 1500 متر مربع پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده در منطقه پیروزی- شکوری توسط شرکت تتیس سازه در سال 1397
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق زعفرانیه- آصف
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1396, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی, پروژه‌های تمام شده
پروژه پوشش مقاوم حریق زعفرانیه- آصف کارفرما: مهندس کرمانی تعداد طبقات : 11 متراژ: 4000 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگار در منطقه زعفرانیه- آصف سال 1396
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق الهیه- مهدیه
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1396, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی, پروژه‌های تمام شده
پروژه پوشش مقاوم حریق الهیه- مهدیه کارفرما: دکتر تفرشی تعداد طبقات : 9 متراژ: 3800 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگاه در منطقه الهیه- مهدیه سال 1396
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق ولیعصر-توانیر
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1396, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی, پروژه‌های تمام شده
پروژه پوشش مقاوم حریق ولیعصر-توانیر کارفرما: مهندس مهدی تعداد طبقات : 12 متراژ: 4400 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده در منظقه ولیعصر-توانیر توسط شرکت تتیس سازه انگاه در سال 1396
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق پارک‌وی- خیام
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1396, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی, پروژه‌های تمام شده
پروژه پوشش مقاوم حریق پارک‌وی- خیام کارفرما: مهندس تربیت تعداد طبقات : 11 متراژ: 4500 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوسس مقاوم حریق جردن- پدیدار
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1398, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی, پروژه‌های تمام شده
پروژه پوسس مقاوم حریق جردن- پدیدار کارفرما: مهندس شفیعی تعداد طبقات : 10 متراژ: 3700 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق-هروی
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1398, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی
پروژه هرویکارفرما: مهندس ذوالقدر و سلطانیتعداد طبقات : 9 متراژ: 5800 متر مربع
ادامه مطلب