پروژه کامرانیه (دریای نور)
کارفرما: مهندس حسینی
تعداد طبقات : 11
متراژ: 5700 متر مربع