پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی- شکوری
کارفرما: مهندس کشفی
تعداد طبقات : 9
متراژ: 1500 متر مربع
پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده در منطقه پیروزی- شکوری توسط شرکت تتیس سازه در سال 1397