پروژه پوشش ضد حریق برج مسکونی ستاره اوشان
کارفرما: مهندس رهبر
تعداد طبقات : 21
متراژ: 22000 متر مربع